LogIn

ຊື່:

ລະຫັດ:

  ສະໝັກສະມາຊິກໃໝ່
  ລຶມລະຫັດຜ່ານ

 

Menu

 
 
 
 
 
   ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ
   ຮ້ານສອນໄຊເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
   ຮ້ານໄຊສິຣິ-ໄອທີ
 

Calendar

 

 User Online

ຜູ້ຢ້ຽມຊົມມື້ນີ້:

0

ຜູ້ຢ້ຽມຊົມທັງໝົດ:

0

ກຳລັງ ອອນລາຍ:

0
 
 


 

 


 

 ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
 
   

 

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (S-Bookkeeping& Accounting 

software  Company Limited) ຫຼື ເອັສບີ​ເອ (SBA) ແມ່ນໃຫ້ ບໍລິການກ່ຽວກັບດ້ານ ການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນ ປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງ ຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິການທົ່ວໄປ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການເຄື່ອນ ໄຫວທຸລະກິດ.

 ເອັສບີ​ເອ​ SBA ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິ ການທີ່ມີປະສິດຕິພາບໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະ ນຳລູກຄ້າໄປສູ່ ການບໍລິການທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງ ຊັດເກນ,ປະຢັດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດຄືການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ. 

 

   ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ-ລັດ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໃຈພັດທະນາ ການບໍລິ ການດ້ານ ດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ ໃຫ້ກັບ ລູກຄ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການບໍລິການຂື້ນເທື່ອລະກ້າວຕາມລຳດັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເດີນໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

   S-Bookkeeping & Accounting software Company Limited or SBA are services such as: Accounting, Bookkeeping, Financial Statement, Tax (Monthly Report), Social Security, Enterprise Program, and another service that related to Accounting.

 SBA must be the best service, best quality, Correct, Save, and should be matching with the Standard of Lao Accounting and Tax Law.

 We believe that the Lao PDR will be developed in the years to come. For this reason, we will develop and modify our service step by step. We are expected that it will be a good way for customers and services.

 

   ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ ປະກອບດ້ວຍທີມງານ ທີ່ເປັນ ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາຊິບ ການບັນຊີລາວ ເຊີ່ງໄດ້ຜ່ານຫຼັກສູດແລະ ເປັນສະມາຊິກສົມບູນ ໂດຍມີໃບອະນຸຍາດ ທີ່ປືກສາບັນຊີ, ບັນດາໂປຣແກຣມເມີທີ່ມີ ປະສົບການໃນການພັດທະນາ ໂປຣແກຣມ ແລະ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ ໃນແຕ່ລະດ້ານ.

 

  ເອັສບີເອ​ SBA ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ໂດຍມີຄວາມມຸ້ງ ໝາຍທີ່ຈະນຳລູກຄ້າໄປສູ່ ການບໍລິການທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງຊັດເກນ, ປະຢັດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ.

 

   S-Bookkeeping & Accounting software Company Limited Including Team work were member of Lao Accounting Organization and CPA graduated, Programmer have experience to developing the Software and Expert in any case . SBA must be the best services best quality, Correct, Save, and should be matched with the Standard of Lao Accounting and Tax Law.

 

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ/OUR SERVICE

ບໍລິການບັນຊີ / Accounting Service

 ໃຫ້ຄໍາປຶກສາການວາງລະບົບເອກະສານແລະບັນຊີ, ວິເຄາະເອກະສານເພື່ອປະກອບການບັນທຶກ ບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີລາວ,ດ້ວຍໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກົມບັນຊີກະຊວງການ ເງິນ, ສ້າງປື້ມຕິດຕາມບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຮັບສ້າງບົດສະຫຼຸບ ບັນຊີ ປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, ປີກໍານົດ​ລະບຽບ​ວິທີ​ການ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ, ກວດກາ​ ແລະ​ ບັນທຶກລາຍ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ, ສ້າງເອກະ ສານລາຍງານບັນຊີ (ໃບດຸ່ນດ່ຽງ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ),ລາຍງານບັນຊີລະອຽດຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແລະ​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານອື່ນໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ ຄຳແນະນຳກັບພະນັກງານບັນຊີ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວິທີການບັນທຶກບັນຊີ

 

   Consultant for setting up document & Accounting system prepare for record accounting to matching of Standard of Lao Accounting, the program is certified by the Ministry of Finance, Accounting Department, Bookkeeping Checking Financial Statement for Monthly Report, 3 Month, and Year (Trial Balance, Balance Sheet, Income Statement) Accounting Report: Fixed Asset, Depreciation, Tax, and etc, and advise Accountant how to record in the system

 

ບໍລິການ​ແຈ້ງ​ເສຍ​ອາກອນທຸລະ​ກິດ / Vat (Turn over tax) Service

ກໍານົດລະບຽບວິທີການກ່ຽວກັບອາກອນ ສ້າງເອກະສານລາຍງານ, ເອກະສານຕິດຕາມ ອາກອນຕົວ ເລກທຸລະກິດເບຶ້ອງຊື້, ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດເບຶ້ອງຂາຍເພື່ອທຳການ ໄລ່ລ່ຽງອາກອນປະຈຳເດືອນ, ແລະ ດຳເນີນການແຈ້ງເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ປະຈຳເດືອນ.

Arrange rule for method about Tax, Making for Report, and Record Turn over Tax of Selling for Calculating Monthly Report and payment to TaxDepartment.

 

ບໍລິການ​ແຈ້ງ​ເສຍ​ອາກອນ​ເງິນ​ເດືອນ / Salary tax Service

ກວດກາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງເອກະສານຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນ ແລະ ດຳເນີນການແຈ້ງ ເສຍອາກອນ ເງິນ ເດືອນປະຈຳເດືອນ.

Issue checking, Calculating for Salary Tax, and Payment to the Tax Department.

 

ບໍລິການ​ແຈ້ງ​ເສຍ​ປະກັນ​ສັງຄົມ  /Social Security Organization (SSO) Service

ກວດກາຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍດຳເນີນການຂື້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສ້າງເອກະສານຄິດໄລ່ ເງິນສົມທົບ ແລະ ດຳເນີນການແຈ້ງເສຍປະກັນສັງຄົມປະຈຳເດືອນ.

         Issue Checking, Calculating Social Security, and Payment to Social Security Organization.

 

ບໍລິການກວດສອບບັນຊີ / Audits Service

ກວດສອບບັນຊີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍທົ່ວໄປ ຕາມມາດ ຕະຖານ ລາວ ດ້ານການກວດສອບ ແລະສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ໂດຍທີມງານ ມີປະສົບການ  ແລະ ໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸ ຍາດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ວິຊາຊີບການບັນຊີລາວ ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງີນ

   Audit Accounting for Standard Lao Auditing and suitable of Standard International, Team work have more experience and certifies from Ministry of Finance CPA

ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ

 ການ​ແລ່ນ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຂື້ນ, ​ທະບຽນທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບທຸລະ​ກິດ, ການ​ແລ່ນ​ເອກະສານ​ອື່ນໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທຸລະ​ກິດ.

Arrangement all documents for Business.

 

ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີ / Accounting Software Service

  ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງີນ ເຊີ່ງມີຫຼາກ ຫຼາຍໂປຣແກຣມ ແລະຫຼາຍ Version ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ ບໍລິການໄດ້ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

 

           Distribute and Software Service that Certified by Ministry of Finance, Accounting Department, therefore Many Program, and Many Version suitable depends on Customer need that suitable

 

   
   

 
 

Advertise

 ເອັສບີເອ(SBA)

 ມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ກັບລູກຄ້າຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ
ກາງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຫຼວງຫຼາຍແລະ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງໂດຍມີຄວາມມຸງຫວັງທີ່ຈະ ນຳລູກຄ້າໄປສູ່ບໍລິການທີ່ມີຄຸນ ນະພາບຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ທັນສະພາບການແລະ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດຄືການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກັບມາດຕະຖານການບັນຊີລາວ ແລະຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ບັນຊີ,ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ.

 

ບໍລິສັດ ຊາວທອິສເອເຊຍ ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈຳກັດ
ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
Tel. 021 330530, 020 22220507, 56007007, 020 22468300 Fax. 021 330530, e-mail. sbasoft@hotmail.com www.sbalao.com, https://www.facebook.com/sbacompany